Vi tycker!

Här är några av de saker som Naturskyddföreningen Jämtland-Härjedelan kommer att jobba med under året som kommer. Att jobba för naturskyddsföreningen innebär egentligen hur mycket som helst. Många saker behöver göras och listan kan göras mycket lång.  Här är några av de saker som lyfts fram på årets, 2014, stämma som viktiga. 

 DSC_0094

  • Länsförbundet ska arbeta med att stödja de lokala kretsarna agera mot avverkning av värdefulla skogar och den fjällnära skogen. Förbundet skall även jobba med informationsspridning kring skogsbrukets miljöpåverkan samt aktivt jobba för fler avsättningar för naturvården i produktiv skogsmark.

 

  • Länsförbundet skall arbeta med att stödja kretsarna att agera i fall som strider mot strandskyddet. Länsförbundet skall vidare verka för att strandlinjerna i allmänhet hålls oexploaterade och att strandskyddet tillämpas strikt. En orörd strandlinje är en viktig resurs och unikare i ett Europeiskt perspektiv än en exploaterad dito. Föreningen anser inte att 100 meters regeln utgör något hinder för naturskönt boende utan även i detta sammanhang är at betrakta som en fördel.

 

  • Länets rovdjursförvaltning har den senaste tiden svängt kraftigt till nackdel för våra större rovdjur. Länsförbundet ska såväl i Viltförvaltningsdelegationen som i mer utåtriktade sammanhang agera för ett landskap där rovdjuren är ett naturligt inslag och kan fylla sin viktiga ekologiska funktion.

 

  • Länsförbundet ska ha en aktiv roll i energidiskussionen och alltid föra fram energieffektivisering eller energisparande som det bästa alternativet för att minska energiproduktionens miljöpåverkan. Länet är redan idag en stor nettoexportör av sk. förnybar energi, men med ibland en starkt negativ miljöpåverkan. Mot bakgrund av de globala klimathoten ser vi att det finns potential att ytterligare öka vår produktion med utgångspunkt från biomassa och vind. De miljökrav vi ställer vid nyetablering ska vara tuffa och relevanta utifrån föreningens intresseområden.