Debattartiklar

12/10 ÖP Debatt

Debatt: Slutreplik: Naturligt att lyssna på vad Skogsstyrelsen säger

Lars Ahlin, LRF, du och jag satt i samma paneldiskussion på Klimatseminariet i Östersund 22 september. Där tror jag att vi var ganska överens om att vi i skogsdebatten inte alltid pratar om samma saker. Därför blir det lätt missförstånd, irritation som så ofta då spelplanen inte är definierad.

I mitt svar 1 oktober på din debattartikel från den 24 september föreslog jag att det lämpligaste då borde vara att lyssna på vad den skogliga expertmyndigheten Skogsstyrelsen säger. Det är de som har uppdraget att följa utvecklingen i skogsekosystemet i förhållande till Sveriges miljömål.

Du föreslår i stället att Riksskogstaxeringen vid SLU ska vara vår utgångspunkt.

Debatt: Svar från LRF: Allt är inte perfekt, men utvecklingsarbetet i skogen fortsätter (7 oktober)

Nu är det ju så att Riksskogstaxeringen redovisar uppåt till Skogsstyrelsen, som har att dra slutsatsen kring hållbarheten i det svenska skogsbruket utifrån biologisk mångfald. Så det är väl bäst att ta det därifrån, så det inte blir som du skriver att man ”vrider och vänder på tolkningar av forskningsresultat och fokuserar på att stärka sin åsikt hellre än att visa en helhetsbild av hur det faktiskt ligger till”.

I Skogsstyrelsen årsredovisning 2020 står det: ”Minskande och fragmenterade livsmiljöer samt minskande och/eller små populationer hos ett antal hotade arter har lett till stora problem att nå målet om att bevara biologisk mångfald. För flera skogstyper är bevarandestatusen dålig eller otillräcklig och många skogslevande arter är hotade. Många av de idag igångsatta miljöförbättrande insatserna kräver tid för att vända utvecklingen.”

Lars Ahlin, du menar att jag pysslar med ”sandlådetjafs” när jag med en dåres envishet hävdar att låt oss ta Skogsstyrelsens miljömålsuppföljning som utgångspunkt – den gemensamma spelplanen. För min del tycker jag att det är ganska naturligt att läsa av utfallet av det svenska skogsbrukets miljöansträngningar hos den statliga myndighet som har riksdagens uppdrag, det är demokratins kärna.

Då du inte tycks dela den uppfattningen så är det lika bra att vi avslutar den här debatten. Jag håller dock helt med dig om avslutningen i din senaste debattartikel där du skriver: ”Jag är övertygad om att de allra flesta av oss tycker att det är av största vikt, att alla gör det vi kan för att minska vårt oljeberoende och byta ut det fossila mot förnyelsebart. Vi inom skogsbruket kommer att göra vad vi kan och vi hoppas att alla andra också gör det!” Jag tar för givet att du inte trott något annat.

Ulf von Sydow, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen

Länk till ÖP

 

1/10 ÖP Debatt

Svar till LRF: Ekosystemet skog är definitivt inte i balans

Lars Ahlin, regionstyrelseordförande LRF Jämtland, efterfrågar en ”reko och lösningsfokuserad dialog i arbetet med att konkurrera ut de fossila alternativen”.

Det är bra, vi har gärna den dialogen om vi kan enas om vissa basfakta utifrån vetenskaplig grund. Dessutom ska vi självklart inte ”tjafsa på sandlådenivå” som Ahlin skriver.

Då kan det tyckas ganska onödigt att han antyder att en opinion – då jag gissat att hans utgångspunkt är debatten i Jämtland – lockas att nyttja ”anarki och våld” i sitt påverkansarbete. Sluta att överdriva och polarisera! En och annan knäppskalle finns säkerligen på ”båda sidor”, dessa får ni och vi hantera.

Såväl LRF som Naturskyddsföreningen är medlemsorganisationer med 140 000 respektive 210 000 medlemmar. Det finns olika bevekelsegrunder till medlemskapen och vi måste vara ödmjuka med att alla tycker inte lika. En hel del av våra medlemmar är gemensamma.

Ahlin menar att ”det hållbara skjuts i sank och i stället behöver energi läggas på att försvara sig”. Det är precis där vi har problemet! LRF, Skogsägarföreningarna, Skogsindustrin försöker hårt trumma in att det svenska skogsbruket är hållbart.

Men skogsbruk är en ekonomisk verksamhet som sker inom ekosystemet skog. Skogen är blåbär, älgar, tjädrar, lavar och mossor, svampar över och under jord, träd i nedbrytningsfas och tillväxtfas, vattenrening, koldioxidbindning och utsläpp, med mera. Dessutom en grund för utnyttjandet av allemansrätten.

Och med den utgångspunkten, som såväl FN som EU har, innebär skogsbruksverksamheten att ekosystemet skog generellt i Sverige definitivt inte är i balans, eller hållbart. Det är inget som Greta Thunberg, som Ahlin tycker kan tagga ner nu, har hittat på. Inte heller ett påfund av andra miljötomtar eller illasinnade anarkister.

Och blanda inte bort korten som att vi som ifrågasätter dagens metoder i skogsbruket ska bära skuld för att ”oljeflödena fortsätter i bakgrunden”. Det är Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket som gemensamt till regeringen redovisat att dagens skogsbruk bedrivs på ett sätt så att de svenska hållbarhetsmålen inte uppnås.

Om ni från LRF kan acceptera den officiella bedömningen och tona ned ert falska missionerande om det hållbara skogsbruket idag, så kan vi föra en lösningsorienterad dialog.

Jag är övertygad om att många av LRF:s medlemmar gärna vill se den utvecklingen, då ni har en hel del medlemmar som bedriver ett ansvarsfullt skogsägande och är fullt medvetna om var balansen ska ligga mellan skogsbruk och biologisk mångfald.

Ulf von Sydow, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen