Landstingsvalet i Jämtland-Härjedalen

Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen är den ledande opolitiska organisationen för klimat, miljö- och naturskyddsfrågor i Jämtlands län. Bara den senaste månaden har dessa frågor, särskilt den breda frågan om klimatförändringar, fått kraftigt ökad aktualitet och återspegling i valrörelsen. Samtliga sex frågor vi ställt kopplar på ett eller annat sätt till riskerna med ett varmare klimat. Vi finner det då mycket anmärkningsvärt att enbart Liberalerna och Miljöpartiet valt att svar på våra frågor. Vi anser det vara nonchalant av övriga partier att inte ge väljarna svar på dessa frågor. Inget av de icke-svarande partierna har gett någon förklaring till uteblivet svar.

Nedan kan du läsa svaren från Miljöpartiet och Liberalerna.

 

  1. Klimat:

Region Jämtland Härjedalens utsläpp av CO2 från resor med flyg har de senaste 10 åren närmast fördubblats. 2017 skedde 85% av resorna till/från Stockholm med flyg. Detta går stick i stäv med   regionens miljömål.

Fråga:   Avser ditt parti att kraftfullt agera för att regionens flygresor till/från Stockholm tydligt viker nedåt år 2019?

LIBERALERNA: Nej, vi vill verka för att vi får ett klimatsmart flyg med fossilfria bränslen och att tågresan Östersund-Stockholm max ska ta 4 timmar via Norra Stambanan.

MILJÖPARTIET: JA! Vi kommer att jobba för att Regionen inför samma typ av Klimatväxling som Ösd kommun precis har infört, där varje flygresa kostar en summa som läggs till klimatsatsningar. Det har redan gett resultat i Ösd kommun med minskat flygresande och minskade utsläpp. Tåg ska vara norm, eller resfria möten.

 

  1. Skog:

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att ta fram ett regionalt skogsprogram under 2018 – 2019. Den årliga uppföljningen av det regionala miljömålet Levande skogar visar att miljömålet inte kommer att nås så som det nuvarande skogsbruket bedrivs. I uppdragsbeskrivningen för programmets genomförande refereras inte till den allvarliga situationen för den biologiska mångfalden i skogen.

Fråga:   Avser ditt parti att komplettera uppdragsbeskrivningen så att det regionala skogsprogrammet ska bidra till att miljömålet Levande skogar uppnås?

 LIBERALERNA: JA

MILJÖPARTIET: JA. Självklart måste vi arbeta för att uppnå våra miljömål!

 

  1. Kollektivtrafik:

Region Jämtland Härjedalen har ansvar för kollektivtrafiken i Jämtlands län. En väl utbyggd och tids- och prismässigt tillgänglig kollektivtrafik bidrar till en levande landsbygd och kan bidra till minskat bilåkande/utsläpp. Länstrafiken har ett mål om att antalet resor ska öka 1% per år. För 2017 skedde ingen ökning samtidigt som länstrafikbolagets självfinansieringsgrad inte når sina mål.

Fråga:   Avser ditt parti att via ekonomiska tillskott till bolaget – eller på annat sätt; vilket? – säkerställa att antalet resenärer ökar med utsläppsminskning som viktigt syfte?

LIBERALERNA: Ja genom att bl a minska administrationen av kollektivtrafiken genom att överföra verksamheten från länstrafikbolaget till regionala nämndförvaltningen.

MILJÖPARTIET: JA! Vi vill att kollektivtrafiken ska vara ett verkligt alternativ till bilen för de som bor på landsbygden. Vi måste se över turer och prissättning. Vi vill också avveckla bolaget och föra in kollektivtrafiken i förvaltningsorganisationen för att få en bättre politisk styrning. Vi vill också förenkla resor över länsgräns, att samma biljett ska gälla på buss och tåg, att man ska kunna ta med cykel på tåg.

 

  1. Lustgas

Lustgas som används vid förlossningar är en mycket aggressiv växthusgas. Under senare år har utsläppen ökat och utgör idag i koldioxidekvivalenter lika mycket som en fjärdedel av utsläppen från samtliga resor och transporter som regionen genomför. Att minska lustgasutsläppen är en viktig klimatåtgärd.

Fråga:   Avser ditt parti att under 2019 driva frågan om att Östersunds sjukhus ska införa lustgasåtervinning och –destruktion?

LIBERALERNA: JA

MILJÖPARTIET: JA! Vi har som en punkt i vårt valmanifest att investera i en annläggning för lustgasdestruktion.

 

  1. Regionala medlens miljöeffekter

Region Jämtland Härjedalen disponerar stora ekonomiska resurser öppna för ansökan för regional utveckling. Dessa medel ska enligt riktlinjerna ”bidraga till ett miljömässigt ansvarstagande på ett sätt som minimerar påverkan på mark, vatten, luft… förnyelsebara energikällor och effektiva miljövänliga transporter väljs”.  Regionen har medfinansierat, via Jämtland Härjedalen Turism, uppstarten av flygbolaget EasyJets trafik till ÅreÖstersunds flygplats med 1.7 miljoner kronor. Det är positivt att länets turismdestinationer når en internationell publik men det finns en målkonflikt i detta då flygets klimatpåverkan är något som måste minska.

Fråga:   Anser ditt parti att regionala medel ska nyttjas för att medfinansiera turismrelaterad flygtrafik till länet?

LIBERALERNA:  JA. Såsom bidrag till övergång till fossilfria flygbränslen.

MILJÖPARTIET: NEJ! Miljöpartiet var emot att subventionera flyget när det infördes, och är fortfarande emot det.  Vi vill jobba för att de subventionerna ska försvinna.

 

  1. Ekologisk och lokal livsmedelsupphandling

Andelen ekologiska livsmedel som upphandlas av Region Jämtland Härjedalen är 28%, det innebär en näst lägsta plats i landet; andelen har dock ökat med 55% sedan 2010 vilket är mycket bra. Region Kronoberg upphandlar, som jämförelse, över 50% ekologiska livsmedel.  Stockholms läns landsting har som mål att till 2020 upphandla 20 procent lokalproducerat livsmedel. De senaste tio åren har antalet mjölkgårdar i länet mer än halverats. Problemen för jordbruket riskerar att förvärras med ett ändrat klimat.

Fråga:   Anser ditt parti att ökningstakten bör öka de kommande åren så att 50% ekologiska livsmedel uppnås under den kommande mandatperioden och att ett mål för lokalproducerat fastställs?

LIBERALERNA: JA

MILJÖPARTIET: JA! Vi har som punkt i vårt valmanifest att andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50% under mandatperioden. Vi vill också öka andelen närproducerad mat men har inte satt något mål för det. Däremot vill vi att regionen ska köpa in egna köttdjur för att säkra korta transporter och god djurhållning.

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.